o-fundacji

O Fundacji

 

Fundacja Marzenie została utworzona w marcu 2017 roku podczas uroczystości spisania aktu notarialnego. Obecnie fundacja oczekuje na wpis do KRS, który pojawi się w najbliższych dniach. Na jej oficjalny start przygotowywany jest aktualnie wielki Bal Charytatywny, który będzie miał miejsce 24 marca w Koninie (Węglew Kolonia) w Hotelu Niagara.
Gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk z zespołem AKCENT, który zagra dla gości balu. Podczas całego wydarzenia odbędą się rozmaite licytacje, z których dochód zostanie przekazany na cele charytatywne, a w których udział będą brali m.in. goście specjalni: Krzysztof DIABLO Włodarczyk oraz Krzysztof Rutkowski.

Założycielem Fundacji jest Jarosław Brzeg – właściciel firm JB Grupa oraz Air Dron Polska S.C.

.

Misja

 

Każdy z Nas ma swoje marzenie… Ogrom tragedii czy problemów, które dotykają ludzi jest porażający. Nie potrafimy pogodzić się z tym, że zdrowie lub życie człowieka mogą zależeć jedynie od zasobności portfela. A jednak ciężka sytuacja finansowa zbyt często skazuje na życie w cierpieniu lub śmierć. To właśnie nad tymi najsłabszymi, najbardziej poszkodowanymi przez los staramy się pochylać. Pomagamy ciężko chorym dzieciom, ale nie zapominamy o ludziach starszych i samotnych.

Pragniemy pomagać dzieciom dotkniętym chorobami genetycznymi oraz niepełnosprawnym . Na pomoc Fundacji Marzenie mogą liczyć także szpitale, domy dziecka czy ośrodki rehabilitacji. Wspieramy też szczególnie uzdolnione dzieci, a nie mogące realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek.

.

Statut Fundacji

 

Tekst Jednolity
na dzień 09.03.2017r

S T A T U T   F U N D A C J I
FUNDACJA MARZENIE

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja MARZENIE z siedzibą w miejscowości Konin, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosława Brzeg zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Benitę Głowacką z Kancelarii Notarialnej w Koninie z dnia 27.02.2017r, repetytorium A numer 684/2017, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Konin

§ 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 7. Celami Fundacji są:

1) inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych mających na celu wytworzenie ludziom warunków równych szans rozwoju intelektualnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego oraz zwiększenie spójności społecznej,

2) inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej
i edukacyjnej mającej na celu rozwój pracowników i przedsiębiorstw, a w przypadku osób nieaktywnych zawodowo podjęcie przez nich zatrudnienia, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podwyższanie edukacyjnych kompetencji osób dorosłych oraz rozwój intelektualny społeczeństwa,

3) szeroko rozumiana działalność umożliwiająca osobom i rodzinom, a także ich otoczeniu środowiskowemu, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu uprawnień przysługujących fundacjom, ich zasobów i możliwości, w tym zwłaszcza poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego
i rzeczowego (m.in. poprzez poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne jak również wsparcie materialne i finansowe),

4) kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku,

5) podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizacje i rozwój obszarów wiejskich,

6) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz idei społeczeństwa informacyjnego,

7) promocja sportu oraz aktywnego i zdrowego trybu życia w społeczeństwie,

8) pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym oraz ich rodzinom,

9) ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,

10) wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.

§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

1) organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Fundacji,

2) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,

3) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,

4) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,

5) podejmowanie działań edukacyjnych, doradczych i finansowych w zakresie aktywizowania społeczeństwa, w szczególności obszarów wiejskich w zakresie rozwoju  przedsiębiorczości, i innych form aktywności,

6) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,

7) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

8) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

9) krzewienie postawy przedsiębiorczości wśród młodych ludzi,

10) organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze (np. bale charytatywne),

11) prowadzenie wszechstronnej działalności aktywizacyjnej i integracyjnej na rzecz rodzin, dzieci i osób starszych, w tym również przy wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych (e-integracja i budowanie e-umiejętności),

12) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym
i aktywizacją informatyczną,

13) prowadzenie wszechstronnej działalności mającej na celu poprawę usług społecznych jak również zdrowotnych zwłaszcza w odniesieniu do rodzin, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

14) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia
w kontekście aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa,

15) działalność na rzecz upowszechniania edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłej części społeczeństwa,

16) wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, doradcze i metodyczne organizacji i podmiotów planujących wdrożyć lub wdrażających rozwiązania innowacyjne;

17) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą, w tym prowadzenie badań i analiz
w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego i wypracowywanie nowych standardów na rzecz zwalczania i zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,

18) prowadzenie wszechstronnej działalności mającej na celu wsparcie ekonomii społecznej,

19) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, treningów, konferencji, seminariów, ćwiczeń, dokształceń, wystaw, koncertów, konkursów, akcji informacyjno-promocyjnych, imprez, programów zjazdów, obozów itp.,

20) prowadzenie wszechstronnej działalności dobroczynnej na rzecz grup marginalizowanych w tym poprzez promocję i rozwijanie wolontariatu.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

1) organizowanie zebrań, odczytów, szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością statutową Fundacji,

2) wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,

3) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,

4) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,

5) podejmowanie działań edukacyjnych, doradczych i finansowych w zakresie aktywizowania społeczeństwa, w szczególności obszarów wiejskich w zakresie rozwoju  przedsiębiorczości, i innych form aktywności,

6) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,

7) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

8) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,

9) krzewienie postawy przedsiębiorczości wśród młodych ludzi,

10) organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze (np. bale charytatywne),

11) prowadzenie wszechstronnej działalności aktywizacyjnej i integracyjnej na rzecz rodzin, dzieci i osób starszych, w tym również przy wykorzystaniu technologii informacyjno komunikacyjnych (e-integracja i budowanie e-umiejętności),

12) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym
i aktywizacją informatyczną,

13) prowadzenie wszechstronnej działalności mającej na celu poprawę usług społecznych jak również zdrowotnych zwłaszcza w odniesieniu do rodzin, osób starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

14) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promowania zdrowego stylu życia
w kontekście aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa,

15) działalność na rzecz upowszechniania edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej i sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłej części społeczeństwa,

16) wspieranie organizacyjne, rzeczowe, finansowe, doradcze i metodyczne organizacji i podmiotów planujących wdrożyć lub wdrażających rozwiązania innowacyjne;

17) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą, w tym prowadzenie badań i analiz
w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego i wypracowywanie nowych standardów na rzecz zwalczania i zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,

18) prowadzenie wszechstronnej działalności mającej na celu wsparcie ekonomii społeczne,

19) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, treningów, konferencji, seminariów, ćwiczeń, dokształceń, wystaw, koncertów, konkursów, akcji informacyjno-promocyjnych, imprez, programów zjazdów, obozów itp.,

20) prowadzenie wszechstronnej działalności dobroczynnej na rzecz grup marginalizowanych w tym poprzez promocję i rozwijanie wolontariatu.

§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 10. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) subwencji od osób prawnych,

4) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

5) odsetek bankowych,

6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

7) dochodów z działalności gospodarczej,

8) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

9) dywidend i zysków z akcji udziałów w spółkach,

10) innych źródeł prawnie dozwolonych.

§ 13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 15. Radę Fundacji powołuje fundator na czas nieokreślony, który określa również liczbę członków Rady

§ 16. Fundator może odwołać członka Rady Fundacji.

§ 17. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 18. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 19. Jeśli nic innego nie wynika z postanowień niniejszego Statutu, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady. W przypadku parzystej liczby członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 20. Do Rady należy:

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

4) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 21. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 2 osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Radę Fundacji z wyjątkiem pierwszego zarządu, który powołuje Fundator.

§ 22. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

§ 23. Radzie służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

§ 24. Zarząd, z zastrzeżeniem § 23, wybiera ze swego grona Prezesa.

§ 25. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 26. Zarząd w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

4) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

5) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

6) uchwala regulaminy,

7) podejmuje decyzji o faktycznym rozpoczęciu działalności gospodarczej.

8) prowadzi listy ofiarodawców,

9) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innym organom.

§ 27. Jeśli nic innego nie wynika z postanowień niniejszego Statutu, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W przypadku zarządu dwuosobowego, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 28. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania zobowiązań, zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji.

§ 29. Członkowie Zarządu Fundacji mogą zostać zatrudnieni w Fundacji do różnych zadań, które wynikają z realizowanych przez Fundację projektów i inicjatyw.

§ 30. Zatrudnienie Członka Zarządu może nastąpić w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną.

§ 31. W przypadku zawierania umów przez Fundację z Członkiem Zarządu Fundacji Fundację reprezentuje Członek Rady Fundacji.

 

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 32. Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej jej zakresie i formach prowadzenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 33. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków Rady Fundacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§ 34. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 35. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 36. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności minimum połowy członków Rady Fundacji i po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 37. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie przy obecności minimum połowy członków Rady Fundacji.

§ 39. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 40. W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie prawa przysługujące Fundatorowi na podstawie niniejszego statutu, przysługują spadkobiercom Fundatora. Spadkobiercy Fundatora powinni wskazać spośród siebie jedną osobę, która wykonywać będzie prawa przysługujące Fundatorowi.

§ 41. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress